Lees hieronder onze algemene voorwaarden. Niks exotisch, gewoon een eerlijk verhaal.

1 Definities

1.Opdrachtgever: natuurlijk- of rechtspersoon die Better Stories opdracht geeft tot uitvoering van de overeenkomst
2. Better Stories: Better Stories is een merknaam van Opdrachtnemer Yvette van Aarle, gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de KvK onder nummer 30237769.
3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Better Stories en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop.
4. Opdracht: De werkzaamheden die Better Stories in opdracht verricht, te verdelen in zes hoofdfasen: Intake – Begrotingsfase – Brainstorm-/overlegfase – Voorbereiding van de uitvoering – Uitvoeringsfase – Oplevering.

2 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden maken deel uit van de pre-contractuele rechtsbetrekkingen, aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (eventueel stilzwijgend tot stand gekomen) doorlopende en/of aanvullende opdrachten van Opdrachtgever.
2. In het geval dat deze voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
3. Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven.
4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

3 Prijzen

1. Better Stories stelt de begroting voor een opdracht op met een totale aanneemsom. Onderdeel van deze aanneemsom is onder meer het honorarium van Better Stories gemoeid met de opdracht. Voorts worden daarin begrepen reis- en verblijfkosten, kosten van derden of hulppersonen, inhuur van apparatuur, materialen, locatiekosten en te betalen rechten aan derden.
2. Better Stories kan in overleg met Opdrachtgever de werkzaamheden vooraf declareren met voorschotnota’s, onder meer wegens te verrichten werkzaamheden en eventuele in het kader van de opdracht te betalen kosten aan derden.

4 Uitvoering van Overeenkomst

1. Partijen onderkennen dat Better Stories een inspanningsverplichting heeft tot de levering van een product dat naar de wens is van de Opdrachtgever. Better Stories garandeert geen enkel gevolg voor Opdrachtgever als gevolg van het te leveren product, zoals bijvoorbeeld omzetstijging.
2. De uitvoering door Better Stories van de Overeenkomst geschiedt naar beste kunnen, op basis van de op het moment van het sluiten van de betreffende Overeenkomst geldende omstandigheden en de aan Better Stories verstrekte gegevens.
3. Opdrachtgever zal Better Stories direct informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever zal aan Better Stories alle voor de uitvoering van een Overeenkomst benodigde gegevens en materialen ter beschikking stellen.
5. Bij de uitvoering van de opdracht is Better Stories bevoegd naar eigen inzicht en behoefte gebruik te maken van de diensten van derden.
6. De opdracht wordt geacht te zijn voltooid bij oplevering van de werkzaamheden door Better Stories aan Opdrachtgever.

5 Betaling

1. Opdrachtgever zal de hem in rekening gebrachte bedragen telkens binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen, bij gebreke waarvan hij onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is.
2. Opdrachtgever is vanaf de eerste dag na verloop van de betaaltermijn van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist is. Opdrachtgever is in dat geval over het openstaand bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand. Indien de wettelijke handelsrente hoger is dan is deze wettelijke handelsrente van toepassing. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. Voorts is Opdrachtgever een vergoeding aan Better Stories verschuldigd wegens redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Deze worden forfaitair gestald op 15% over de openstaande nota’s. Deze buitengerechtelijke kostenvergoeding bedraagt minimaal € 250,00.
4. De Opdrachtgever verricht de aan de Better Stories verschuldigde betalingen zonder korting, beroep op compensatie of verrekening, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

6 Eigendomsvoorbehoud

1. Better Stories behoudt alle intellectuele- en industriële eigendoms- en auteursrechten die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege de inzet zijn ontwikkeld. Opdrachtgever en/ of andere partijen behoeven toestemming voor elk gebruik van het werk dat van het bij overeenkomst bepaalde gebruik overeenkomst afwijkt.
2. Opdrachtgever zal zich voorts van elk gebruik onthouden ten aanzien van door Better Stories ontwikkelde ideeën en ter beschikking gestelde know how, welke niet beschermd wordt volgens een in het vorige lid omschreven intellectueel eigendomsrecht.
3. Het door Better Stories geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer openbaar worden gemaakt zonder toestemming van de Better Stories.

7 Geheimhouding

1. De tussen partijen verstrekte vertrouwelijke informatie wordt slechts gebruikt met het doel waarvoor deze informatie verstrekt is. Beide partijen zullen geen verkregen vertrouwelijke informatie over de andere partij verstrekken aan derden.

8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Better Stories is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, door Better Stories ingeschakelde werknemers en hulppersonen. Slechts indien sprake is van opzettelijk handelen zijdens Better Stories lijdt dit uitzondering.
2. Mocht Better Stories desondanks toch aansprakelijk zijn dan is zij slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag waartoe haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt, te vermeerderen met het eigen risico dat deze polis kent.
3. Voor zover deze polis geen dekking biedt is de aansprakelijkheid van Better Stories beperkt tot een maximum van de netto-factuurwaarde van het aan Opdrachtgever geleverde.
4. Het recht op enige schadevergoeding vervalt indien Opdrachtgever tijdig melding maakt van het bestaan van schade. Met ‘tijdig’ wordt bedoeld binnen zes maanden nadat opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het bestaan van de schade.

9 Ontbinding, opzegging en annulering

1. Ontbinding van de overeenkomst is slechts mogelijk voor zover voortzetting van deze overeenkomst door de partij die de ontbinding inroept niet langer gevergd kan worden, als gevolg van bijvoorbeeld een faillissement.
2. De nalatige partij is schadeplichtig voor zover de andere partij schade heeft geleden of kosten heeft gemaakt.
3. Doorlopende overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd kunnen slechts opgezegd worden met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.
4. Indien opzegging door Better Stories plaatsvindt wegens een belemmering door de Opdrachtgever van uitvoering van de opdracht, dan is Opdrachtgever de gehele met de overeenkomst gemoeide som verschuldigd vermeerderd met de eventueel door Better Stories geleden schade.
5. Zowel ontbinding als opzegging van de overeenkomst door één der partijen geschiedt schriftelijk en onder opgaaf van redenen.
6. Bij annulering van een aan Better Stories verstrekte opdracht wordt onderstaande staffel gehanteerd:
7. Bij annulering tot 30 dagen voor de start kan er kosteloos worden geannuleerd maar worden wel 100% van de door Better Stories voorgeschoten kosten in rekening gebracht
8. Bij annulering van 30 tot 14 dagen voor de start 50% van de offerteprijs verschuldigd en 100% van de door Better Stories voorgeschoten kosten
9. Bij annulering korter dan 14 dagen voor de start zijn 100% van de totale uren in de offerte verschuldigd en 100% van de door Better Stories voorgeschoten kosten.
10. Annulering dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven naar Better Stories

10 Overmacht

1. Geen recht tot ontbinding van deze overeenkomst bestaat in geval van tijdelijke overmacht, tenzij instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd.
2. Indien uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht definitief niet meer mogelijk is kunnen partijen de overeenkomst beëindigen.
3. Ingeval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade-) vergoeding, ook niet als Better Stories als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben wegens de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ontvangen betalingen.
4. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Better Stories onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Better Stories kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden in elke geval gerekend: oorlogen, stakingen en uitsluitingen, stagnatie of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

11 Geschillen

1. Op de betrekking tussen Better Stories en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing;
2.Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.